Thành lập công ty

Từ năm 2021, doanh nghiệp không phải thông báo mẫu con dấu trước khi...

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội ban hành tại Luật Doanh nghiệp năm 2020. Luật này chính...

Quy trình thành lập công ty/doanh nghiệp 2020

Một quy trình thành lập công ty/doanh nghiệp đối với hầu hết các loại hình công ty/doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp ở thời...

Bộ hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định hiện hành?

Công ty tôi là công ty cổ phần muốn thành lập thêm 01 chi nhánh tại tỉnh. Hỏi bộ hồ sơ thành lập chi...

Thủ tục xin cấp phép đối với công ty tài chính

Thị trường tài chính đang phát triển với tốc độ nhanh là là kết quả tất yếu của quá trình phát triển của nền...

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

1. Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; – Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ...

Tư vấn về các nội dung trong điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình...

Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ...

Tư vấn thành lập công ty tư nhân

1. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ...

Tư vấn thành lập công ty hợp danh

1. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ...

Tư vấn Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập,...

1. Cơ sở pháp lý Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường...
0936.129.229
chat-active-icon