Công ty luật hướng dẫn thủ tục thành lập trường đại học

19

– Trình tự thủ tục:

–  Bước 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Dự án đầu tư thành lập trường, thẩm định các điều kiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường.

–  Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập trường và các điều kiện được quy định tại Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập trường.

– Thành phần hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ bước 1:

–  Hồ sơ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học gồm có:

a. Tờ trình đề nghị thành lập trường đại học của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập); của tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường đại học tư thục), trong đó cần nêu rõ: tên trường bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên trường phải gắn với địa danh nơi đặt trụ sở chính của trường hoặc gắn với lĩnh vực đào tạo hoặc danh nhân văn hóa, lịch sử;

b.   Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần phải nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của việc thành lập trường so với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; dự kiến địa điểm, đất đai xây dựng trường và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường;

c. Dự án đầu tư thành lập trường đại học đáp ứng yêu cầu chất lượng nội dung, hình thức. Nội dung Dự án cần làm rõ về sự cần thiết thành lập trường; tính phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; ngành nghề, quy mô đào tạo, tuyển sinh trong từng giai đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; số lượng, trình độ giảng viên, cán bộ quản lý; đất đai, vốn điều lệ, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động; quy hoạch và kế hoạch xây dựng, phát triển trường trong từng giai đoạn.

Trong dự án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo; có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường trong từng giai đoạn;

d.   Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó cần làm rõ về địa điểm, ranh giới của khu đất;

đ.   Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường, bảo đảm phù hợp với quy mô đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc học tập, giảng dạy;

e. Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật của người đầu tư thành lập trường (đối với trường tư thục) hoặc thuyết minh khả năng tài chính đầu tư xây dựng trường của cơ quan tài chính có thẩm quyền (đối với trường công lập).

g. Đối với việc thành lập các trường đại học tư thục, hồ sơ phải có các văn bản sau đây được lập theo mẫu thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

– Danh sách các thành viên sáng lập;

– Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

– Bản cam kết góp vốn xây dựng trường của cá nhân, tổ chức và ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lập trường;

– Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ;

– Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn.

– Thành phần hồ sơ bước 2 (Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường)

–  Thành phần hồ sơ bước 2 gồm:

a. Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;

b.   Giấy chứng nhận đầu tư đối với việc thành lập các trường đại học tư thục và văn bản chấp thuận giao đất xây dựng trường, trong đó có xác định rõ diện tích, mốc giới, địa chỉ khu đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các văn bản pháp lý về quyền sử dụng của khu đất dành để xây dựng trường.

c. Văn bản báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Dự án đầu tư thành lập trường của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập) hoặc của Ban quản lý dự án (đối với trường đại học tư thục) cùng ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính, trong báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện về đất xây dựng trường, số lượng và các điều kiện đã chuẩn bị về phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện; trang thiết bị; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; các cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên, công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường, phù hợp với nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện của Dự án, Giấy phép đầu tư đã được phê duyệt và các nội dung công việc, giải pháp tổ chức thực hiện còn cần được triển khai trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường;

d.   Quy hoạch xây dựng trường và thiết kế tổng thể đã được cơ quan chủ quản phê duyệt đối với các trường đại học công lập hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với các trường đại học tư thục;

đ.   Bản dự kiến danh sách bố trí và văn bản cam kết tham gia của các cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của trường như: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm khoa, Trưởng các phòng, ban, bộ môn;

e. Dự kiến các Chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu phục vụ giảng dạy, phù hợp với các ngành đào tạo của trường. Chương trình đào tạo phải được xây dựng dựa trên cơ sở các chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Danh mục các trang thiết bị cơ bản đã chuẩn bị được;

g. Danh sách các cán bộ, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng của trường, trong đó cần nêu rõ về trình độ, chuyên ngành đào tạo của từng người, phù hợp với các ngành, chuyên ngành đào tạo, quy mô tuyển sinh của trường trong từng giai đoạn, nhất là giai đoạn đầu đi vào hoạt động sau khi có quyết định thành lập trường; làm rõ kế hoạch, giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong các giai đoạn sau khi thành lập;

h.   Danh mục số lượng các phòng học, phòng làm việc và cơ sở vật chất phục vụ học tập, giảng dạy, thí nghiệm, thực hành, thư viện, ký túc xá…;

i. Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do Ban Quản lý dự án đang được giao quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chỉ chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập kèm theo thuyết minh rõ về tổng kinh phí, nguồn vốn đã đầu tư; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của trường trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi trường được tuyển sinh khóa đầu tiên.

Đối với vốn có sự đóng góp của nhiều thành viên thì trong hồ sơ cần có kèm theo các văn bản cam kết, bảo đảm tính chặt chẽ, có minh chứng pháp lý đầy đủ của các thành viên và biên bản chấp nhận của Ban sáng lập trường đồng ý về việc góp vốn, trong biên bản phải làm rõ tên và địa chỉ trụ sở trường; tên và địa chỉ của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị các tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của trường; ngày giao, nhận; chữ ký của người góp vốn và người được các thành viên góp vốn cử làm đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật đứng tên xin thành lập trường. Vốn góp phải được nộp vào tài khoản của Ban Quản lý dự án xây dựng trường.

Đối với các tài sản sử dụng để góp vốn phải được định giá cụ thể, chính xác theo quy định. Việc định giá phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện và được tất cả các thành viên góp vốn nhất trí. Việc góp vốn chỉ được công nhận khi quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn đóng góp đã được chuyển cho Ban Quản lý dự án xây dựng trường.

Đối với đất đai, nhà ở được sử dụng để góp vốn thì nhà ở, đất đai đó phải có giấy chứng nhận hợp pháp và phải được làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất hoặc sở hữu nhà ở cho nhà trường theo quy định và việc này phải được hoàn thành trước khi trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mã ngành, tuyển sinh đào tạo.

k.   Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và Quy chế chi tiêu nội bộ.

– Thời hạn giải quyết:

–  Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định hồ sơ cho chủ đầu tư Dự án xin phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường (hhof sơ bước 1) không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ Dự án đầu tư thành lập trường  .

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thẩm định Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường (hồ sơ bước 2) và thông báo kết quả xử lý, thẩm định hồ sơ cho chủ dự án đầu tư trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ .

– Cơ quan có thẩm quyền

a)   Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ trưởng

c)         Cơ quan phối hợp:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở chính và một số cơ quan liên quan, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mời

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn