Luật Việt Phú: Hướng dẫn áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ năm 2016

66
  • Căn cứ khoản 7, điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;
  • Căn cứ khoản 1, 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng;
  • Căn cứ khoản 3 điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;
  • Căn cứ Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập từ năm 2013 trở về trước:

Trường hợp đơn vị đang áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định đến hết kỳ năm 2015:

Nếu xác định doanh thu năm 2015 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục được áp dụng  nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định trong năm 2016 và 2017 và không phải nộp mẫu 06/GTGT.

Nếu xác định doanh thu năm 2015 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính dưới 1 tỷ đồng thì được đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp, HTX phải nộp mẫu 06/GTGT, thời hạn nộp chậm nhất ngày 20/12/2015. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp ổn định năm 2016, 2017.

Trường hợp đơn vị đang áp dụng kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp ổn định đến hết kỳ năm 2015:

Doanh nghiệp, HTX nếu muốn chuyển đổi áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 cho kỳ ổn định năm 2016, 2017 (kể cả những trường hợp doanh nghiệp, HTX đáp ứng đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ, có doanh thu năm 2015 từ 1 tỷ đồng trở lên).

Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng  nộp thuế theo phương pháp trực tiếp ổn định năm 2016, 2017.

Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong 3 quý đầu năm 2014 (01/01/2014 đến 30/09/2014):

Nếu đang áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp sẽ tiếp tục áp dụng đến hết kỳ ổn định năm 2016.

Trước thời hạn 20/12/2016 căn cứ vào doanh thu theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên để thực hiện áp dụng phương pháp kê khai và nộp mẫu 06/GTGT theo quy định cho kỳ tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong Q4 năm 2014 (từ 01/10/2014 đến 31/12/2014):

Trường hợp đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ hết năm 2016, 2017.

Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hết năm 2016, 2017. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng  nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

Trường hợp đang áp dụng phương pháp trực tiếp:

Doanh nghiệp, HTX nếu muốn chuyển đổi áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015.

Nếu doanh nghiệp, HTX không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng  nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong 3 quý đầu năm 2015 (từ 01/01/2015 đến 30/09/2015):

Trường hợp đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

Căn cứ vào doanh thu năm 2015 như cách xác định tại ví dụ 53 thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính (Doanh thu bình quân các tháng hoạt động nhân với 12). Nếu:

Doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đến hết kỳ ổn định năm 2016, 2017.

Doanh thu dưới 1 tỷ đồng nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 cho kỳ ổn định 2016, 2017. Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì  áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

Trường hợp đang áp dụng phương pháp trực tiếp:

Doanh nghiệp, HTX nếu muốn chuyển đổi áp dụng phương pháp kê khai thuế khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

Nếu không nộp mẫu 06/GTGT thì tiếp tục áp dụng  nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

Đối với doanh nghiệp, HTX bắt đầu thành lập trong quý 4/2015 (từ 01/10/2015 đến 31/12/2015):

Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập trong Q4/2015 xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV/2015 và 2016. Đến trước ngày 20/12/2016 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2017 và 2018 và gửi mẫu 06/GTGT theo quy định.

Đối với tổ chức kinh tế hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã: 

Trường hợp này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn