Tuyên bố phá sản là thủ tục chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án nhân dân. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ chấm dứt tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình, bao gồm quyền, nghĩa vụ phát sinh trước khi tuyên bố phá sản và phát sinh sau khi tuyên bố phá sản.

Theo quy định của Luật Phá sản 2014, doanh nghiệp, hợp tác xã bị coi là mất khả năng thanh toán khi có một trong các điều kiện sau:

  • Tổng số nợ vượt quá tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
  • Không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn thanh toán.

Doanh nghiệp, hợp tác xã có thể bị tuyên bố phá sản theo quyết định của Tòa án nhân dân trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã tự nguyện nộp đơn yêu cầu phá sản.
  • Các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền yêu cầu phá sản.
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu phá sản.

Thủ tục tuyên bố phá sản được quy định tại Chương V Luật Phá sản 2014. Theo đó, thủ tục tuyên bố phá sản bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu phá sản

Đơn yêu cầu phá sản phải có các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu phá sản.
  • Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu phá sản.
  • Lý do yêu cầu phá sản.

Bước 2: Thụ lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu phá sản, Tòa án nhân dân phải xem xét thụ lý hồ sơ. Trường hợp không thụ lý hồ sơ, Tòa án nhân dân phải ra quyết định không thụ lý hồ sơ và nêu rõ lý do.

Bước 3: Chuẩn bị xét xử

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Tòa án nhân dân phải ra quyết định chuẩn bị xét xử và gửi cho các đương sự.

Bước 4: Xét xử sơ thẩm

Tòa án nhân dân phải mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thụ lý hồ sơ.

Bước 5: Ra quyết định tuyên bố phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân phải ra quyết định tuyên bố phá sản hoặc quyết định không tuyên bố phá sản.

Bước 6: Thành lập và hoạt động của Hội nghị chủ nợ

Sau khi Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản, Hội nghị chủ nợ phải được thành lập trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản.

Bước 7: Cưỡng chế thanh lý tài sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ ra quyết định, người được Hội nghị chủ nợ lựa chọn làm quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tiến hành cưỡng chế thanh lý tài sản.

Bước 8: Xác nhận kết quả thanh lý tài sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc cưỡng chế thanh lý tài sản, người được Hội nghị chủ nợ lựa chọn làm quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập báo cáo và trình Hội nghị chủ nợ xem xét, thông qua.

Bước 9: Thông báo kết thúc thủ tục phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua báo cáo kết quả thanh lý tài sản, Tòa án nhân dân phải ra quyết định tuyên bố kết thúc thủ tục phá sản.

Như vậy, thủ tục tuyên bố phá sản khá phức tạp và cần có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn pháp luật. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã của bạn đang có nhu cầu tuyên bố phá sản, bạn có thể liên hệ với các công ty luật uy tín để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Từ khoá: tuyên bố phá sản có lợi gì, tuyên bố phá sản cá nhân, quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp có hiệu lực, thông báo tuyên bố phá sản, công ty tuyên bố phá sản, thủ tục tuyên bố phá sản, các trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, thủ tục phá sản công ty TNHH 1 thành viên,

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ