Tên thủ tục:
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Trình tự thực hiện:
Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I
Bước 1 – Nộp hồ sơ: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I gửi hồ sơ đến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
Bước 2 – Tiếp nhận hồ sơ: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3 – Cấp chứng chỉ: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ký, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. Trường hợp cá nhân không đạt điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ phải thông báo, nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.
Về gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I
– Trong thời hạn 30 ngày trước khi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hết hạn, nếu cá nhân có yêu cầu gia hạn chứng chỉ hành nghề đã được cấp thì gửi hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đến cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề để làm thủ tục gia hạn. Chứng chỉ hành nghề không được gia hạn sau ngày chứng chỉ hết hạn.
– Cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ gửi hồ sơ theo quy định đến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra thông tin về chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được gia hạn cho cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Về cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I
Cá nhân đề nghị cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ gửi hồ sơ theo quy định đến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra thông tin về chứng chỉ hành nghề đã cấp, hoàn thành việc cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, trả chứng chỉ được cấp lại/cấp đổi cho cá nhân đề nghị cấp lại/cấp đổi chứng chỉ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp a) Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề. b) Về gia hạn/cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến a) Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề. b) Về gia hạn/cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính a) Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề. b) Về gia hạn/cấp lại/cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
1) Về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Mẫu số 17.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ảnh màu cỡ 4×6 cm có nền màu trắng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp theo Mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Mẫu số 18.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn sát hạch kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật Bản chính: 0
Bản sao: 1
2) Về gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Mẫu số 17.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản khai tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ hoặc chứng nhận liên quan đến việc cập nhật kiến thức theo Mẫu số 20 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP liên quan đến nội dung hành nghề trong khoảng thời gian 03 năm trước thời điểm chứng chỉ hết hạn Mẫu số 20.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp Bản chính: 1
Bản sao: 0
3) Về cấp lại chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Mẫu số 17.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ảnh màu cỡ 4×6 cm có nền màu trắng Bản chính: 1
Bản sao: 0
4) Về cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I:
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp đổi chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Mẫu số 17.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ảnh màu cỡ 4×6 cm có nền màu trắng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người nước ngoài
Cơ quan thực hiện: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Số 2 Phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
27/2018/QH14 Luật 27/2018/QH14 14-06-2018 Quốc Hội
27/2019/NĐ-CP Nghị định 27/2019/NĐ-CP 13-03-2019 Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Đối với cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I được cấp cho cá nhân trong nước có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 05 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: – Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; – Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; – Đã qua sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. b) Đối với gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Trong thời hạn 30 ngày trước khi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hết hạn, nếu cá nhân có yêu cầu gia hạn chứng chỉ hành nghề đã được cấp thì gửi hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề đến cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề để làm thủ tục gia hạn. Chứng chỉ hành nghề không được gia hạn sau ngày chứng chỉ hết hạn. c) Đối với cấp lại chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp lại trong trường hợp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ bị mất. d) Đối với cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I: Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được cấp đổi trong các trường hợp chứng chỉ hành nghề bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc khi cá nhân có yêu cầu thay đổi thông tin trong chứng chỉ.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Công ty luật uy tín tại hà nội

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng là kinh đô của hầu hết các vương triều

Luật sư bào chữa cho bị cáo

Luật sư bào chữa đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các vụ án hình sự, họ chính là người đưa ra những

Việc lập lý lịch bị can

Lý lịch bị can được lập trước hay sau khi Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can? Trường hợp bị can

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr
0936 129 229
icons8-exercise-96 chat-active-icon