Thay mặt Công ty Luật TNHH Việt Phú xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời chúc thành công.

Trên cơ sở hồ sơ và tài liệu mà Qúy Khách hàng cung cấp, chúng tôi xin gửi bản Tư vấn  sơ bộ như sau:

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu;
 • Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;
 • Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu;
 • Thông tư 17/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT.
 1. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU

Xăng dầu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ thể kinh doanh phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh . Để được cấp giấy phép kinh doanh, chủ thể kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng một số điều kiện nhất định và có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

 1. Các loại hình kinh doanh xăng dầu ( Khoản 2 Điều 3 Nghị định 83/2014/ NĐ-CP)
 • Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu;
 • Sản xuất và pha chế xăng dầu;
 • Phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước;
 • Dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.
 1. Các loại giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

Tương ứng với mỗi hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ là 1 loại giấy phép khác nhau, đi kèm đó là những điều kiện tương ứng. Căn cứ theo quy định tại tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BCT:

 • Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 1. 3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu ( Điều 24, Mục 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP)

Để được cấp giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.”
 • Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.”
 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

– Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định 95/2021/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

– Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 95/2021/NĐ-CP;

– Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp;

– Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.”

Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

– Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

– Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

– Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực. Trường hợp cửa hàng xăng dầu không xây mới hoặc cải tạo mở rộng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận khi hết hiệu lực thi hành không bao gồm tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.”

 1. Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Sở Công Thương có trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Trình tự cấp giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, cụ thể:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

 • Thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ một (01) tháng trở lên;
 • Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật;
 • Không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
 • Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 1. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
 • Kiểm soát cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.
 • Thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương nơi cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng.
 • Niêm yết giá bán các loại xăng dầu và bán đúng giá niêm yết.
 • Tại khu vực bán hàng, chỉ được treo biển hiệu của thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu. Biển hiệu phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.
 • Ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng, thuận tiện cho quan sát của người mua hàng.
 • Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng).”
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu niêm yết, bán ra theo quy định.
 • Trước ba mươi (30) ngày, trước khi ngừng lấy hàng của thương nhân cung cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải báo cáo và đề nghị Sở Công Thương điều chỉnh Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trên đây là văn bản tư vấn của Công ty TNHH Luật Việt Phú.

Kính mong sớm nhận được phản hồi của Qúy Khách hàng.

Để được tư vấn chi tiết và trao đổi các vấn đề phát sinh, Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp, Giám đốc Ths. LS Nguyễn Huế 0936.129.229

Trân trọng cám ơn!

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ