Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, người lập di chúc có các quyền sau đây:

  • Chỉ định người thừa kế

Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế của mình, bao gồm cả người thừa kế theo pháp luật và người thừa kế theo di chúc.

Người lập di chúc có quyền chỉ định bất kỳ người nào là người thừa kế của mình, bao gồm cả người thân, bạn bè, thậm chí là người lạ. Người lập di chúc cũng có quyền chỉ định người thừa kế hưởng toàn bộ di sản, hưởng một phần di sản hoặc hưởng cùng với những người thừa kế khác.

  • Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế

Người lập di chúc có quyền truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

Truất quyền hưởng di sản là việc người lập di chúc loại bỏ một người nào đó ra khỏi hàng thừa kế. Người bị truất quyền hưởng di sản sẽ không được hưởng di sản của người lập di chúc, kể cả khi người lập di chúc chết không có di chúc.

  • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế

Người lập di chúc có quyền phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Người lập di chúc có thể phân định phần di sản cho từng người thừa kế theo ý chí của mình. Phần di sản mà người thừa kế được hưởng có thể bằng nhau hoặc khác nhau.

  • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng

Người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng cho người khác hoặc để thờ cúng.

Di tặng là việc người lập di chúc tặng tài sản cho người khác không có điều kiện gì. Thờ cúng là việc người lập di chúc dành tài sản để thực hiện việc thờ cúng theo phong tục tập quán của địa phương.

  • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế

Người lập di chúc có quyền giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

Nghĩa vụ của người thừa kế là những việc mà người thừa kế phải thực hiện theo yêu cầu của người lập di chúc. Nghĩa vụ của người thừa kế có thể là thực hiện việc thờ cúng, xây dựng nhà thờ họ, chu cấp cho người khác…

  • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Người lập di chúc có quyền chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Người giữ di chúc là người có trách nhiệm giữ gìn di chúc và giao di chúc cho tòa án khi người lập di chúc chết. Người quản lý di sản là người có trách nhiệm quản lý khối di sản thừa kế cho đến khi di sản được phân chia. Người phân chia di sản là người có trách nhiệm phân chia khối di sản thừa kế cho những người thừa kế.

Người lập di chúc có thể chỉ định một hoặc nhiều người giữ di chúc, quản lý di sản, phân chia di sản.

Bài viết cùng chuyên mục

Tham khảo thêm

Thủ tục khiếu nại tố cáo

Thủ tục khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các bước sau: Giải quyết khiếu nại lần đầu:

Làm gì khi bị ép cung

Ép cung là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị ép cung. Khi bị

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ